Warane und Verwandte abzugeben (Anguimorpha)

1.1
Pseudopus apodus
subadulte NZ

  • adult
  • Futter: Insekten, Würmer, Schnecken, Katzenfutter, Joghurt etc.

250 Euro/Paar
1.0
Varanus pilbarensis
CB 13

  • adult
  • Futter: Insekten, Würmer, Mäuse

750 Euro